Testy LKE Symulator LKE pytania do licencji pilota PPL(A), PL(G) SPL, PL(FB) BPL, PPL(H), PJ, UHP

REGULAMIN PLATFORMY e-LEARNINGOWEJ

WWW.LKE.BORUH.COM.PL

WWW.ZDAJLICENCJE.PL

 

§ 1.

Postanowienia ogólne i wstępne

Regulamin korzystania z platformy z testami dla pilotów (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania powyższego systemu (zwanego dalej platformą), a w szczególności zasady przestrzegania warunków bezpieczeństwa i korzystania z platformy.

1.            Regulamin dotyczy korzystania z platformy, a użyte w nim określenia oznaczają:

a.            użytkownik - osoba korzystająca z platformy posiadająca konto w serwisie
c.            uprawnienia - zakres czynności, jakie może wykonywać użytkownik na platformie;
d.            dane do dostępu - nazwa i hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z platformy;.

2.            Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu.

3.            Korzystanie z platformy wymaga posiadania przez użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail.

4.            Zalogowanie się na platformie i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu platformy.

 

 

§ 2. Warunki bezpieczeństwa

1.            Parametry dostępu, umożliwiające korzystanie z platformy zostaną przekazane użytkownikowi przed pierwszym logowaniem. Po pierwszym zalogowaniu użytkownik zobowiązany jest do zmiany indywidualnego hasła, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik założy konto samodzielnie.

2.            Hasło Użytkownika jest przetrzymywane w sposób uniemożliwiający jego podejrzenie.
W przypadku zapomnienia hasła, jego samodzielne odzyskanie odbywa się na podstawie loginu lub adresu e-mail. Na wniosek użytkownika system platformy generuje jednorazowe hasło i wymusza zmianę hasła po zalogowaniu.

3.            Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane dane dostępowe oraz ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań tych osób na platformie.

4.            Wskazówki i zalecenia dotyczące ochrony parametrów dostępu użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty e-mail od administratora platformy.

5.            Platforma NIE WYMUSZA stosowania „bezpiecznych haseł” tzn. hasło NIE MUSI być co najmniej 8-znakowe z wielką literą, cyfrą i znakiem specjalnym oraz nie jest zmieniane co 30 dni.

 

§ 3. Warunki techniczne

1.            Materiały zamieszczane na platformie testowane są dla popularnych przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera bądź każdej z nich w nowszej wersji.

2.            Do korzystania z platformy wymagana jest określona konfiguracja przeglądarek internetowych, tj. włączona obsługa cookies, JavaScript, Adobe FlashPlayer, Java.

3.            Materiał dydaktyczny zawiera multimedia, do których obsługi wymagane jest urządzenie o parametrach:

o             procesor 2 GHz lub większy;

o             pamięć RAM 2 GB lub więcej;

o             łącze internetowe 1 MB Download / 0,5 MB Upload lub więcej;

o             słuchawki lub głośnik.

4.            W przypadku niespełnienia przez użytkownika minimalnych warunków technicznych, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości pełnego korzystania z przygotowanych materiałów dydaktycznych.

 

 § 4. Warunki korzystania z platformy
1. Korzystać z platformy może każdy, choć dostęp do testów i modułów wiedzowych posiadają jedynie osoby, które założyły bezpłatne konto w procesie rejestracji.
3. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania warunków bezpieczeństwa zawartych w §2.
4. Użytkownik może korzystać z platformy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i nie publikowanie treści o charakterze ogólnie uznanym za niestosowny oraz zabronionym prawem.
5. Użytkownik zobowiązuje się do nie kopiowania struktur oraz dekompilacji kodu programów platformy.
6. W przypadku niezastosowania się użytkownika do Regulaminu Platformy, właściciel ma prawo wykluczenia go z grona użytkowników platformy.

§ 5. Blokada dostępu
1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do platformy z następujących przyczyn:
a) nie przestrzegania warunków Regulaminu przez użytkownika
b) zaistnienia podejrzenia o korzystanie z platformy przez inne osoby podające parametry dostępu przyznane użytkownikowi
c) zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych na platformie w celach nieuczciwej konkurencji, a w szczególności kopiowania bądź rekompilowania struktury oprogramowania platformy.

2. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania.
3. Odblokowanie dostępu może wymagać przyznania użytkownikowi nowych parametrów dostępu.§ 6. Postanowienia końcowe
1. Aktualna treść Regulaminu umieszczona jest na platformie.
2. Właściciel platformy zastrzega sobie prawo do sporadycznego wysyłania treści reklamowych
3. Właściciel platformy zastrzega sobie prawo usuwania i modyfikowania (bez podawania przyczyn) danych zgromadzonych przez użytkowników takich jak : historia podejść do kursów, ustawienia i indywidualne ułożenie bloków strony.
4. Dodatkową pomoc, informacje o działaniu platformy użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u administratora platformy.
5. Właściciel platformy zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych użytkownika.

 

Ostatnia modyfikacja: piątek, 30 styczeń 2015, 23:24
Pomiń Logowanie

Logowanie

Pomiń Co się ostatnio działo?

Co się ostatnio działo?

Pomiń Nawigacja

Nawigacja

Pomiń Zamiast Dziekuję.

Zamiast Dziekuję.

Pomiń reklama

reklama